ضمانت نامه محصولات شرکت انتخاب اول

1- آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه ، آتش سوزی ، آب ، مواد شیمیایی شامل این ضمانت نامه نمیباشد و باعث ابطال میگردد.
2- مدت زمان گارانتی 18 ماه بعد از فروش کالا میباشد.
3- در صورتی که نقص کالا بیش از حد معمول باشد ، کالای مورد نظر تعویض میگردد.
4- ضمانت نامه بدون مهر و امضای شرکت فاقد اعتبار است.


فرم درخواست گارانتی

نام:
نام خانوادگی:
موبایل :
موضوع :
پیام شما :